husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. (lovens anvendelse for virksomhet på kontinentalsokkelen) Reglene i denne lov gjelder, med de begrensninger som følger av folkeretten og av loven selv (jf. Ved bedømmelsen av skyld skal det tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er satt til side. Dersom erstatningskravet er rettet mot fylkeskommunen, eller skade er voldt i flere fylker, fremmes kravet av den statlige forurensningsmyndighet etter 81 første ledd bokstav. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.

Videos

Adriana Maya fucks older man.